„KU LEPSZEMU ŻYCIU”

Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Konkursu 1/2021 „Sięgamy po sukces”. Jego adresatami są osoby z niepełnosprawnościami, które: – są mieszkańcami województwa śląskiego, – posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, – są osobami pozostającymi bez zatrudnienia; – nie są objęte takimi samymi działaniami aktywizacyjnymi w ramach innych zadań lub projektów … Czytaj dalej „KU LEPSZEMU ŻYCIU”

Akademia NGO – stanowienia dobrego prawa!

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji eksperckich min. 110 przedstawicieli i przedstawicielek organizacji pozarządowych z zakresu stanowienia prawa. W projekcie zostanie położony szczególny nacisk na szkolenia dla organizacji z zakresu prawa pracy, prawa gospodarczego, ekonomii i analizy finansowej. Dodatkowo w projekcie zaplanowano wzmocnienie potencjału podmiotów zaangażowanych w proces stanowienia prawa na szczeblu krajowym. Będzie się to odbywało … Czytaj dalej Akademia NGO – stanowienia dobrego prawa!

Lokalne Centrum Integracji i Usług Społecznych – projekt parafii św. Jacka w Gliwicach

Przedmiotem projektu jest reintegracja zawodowa i społeczna 30 osób z terenu Miasta Gliwice. Cel zostanie zrealizowany w ramach 3 zadań projektu, które opierają się na działaniach wspierających uczestników CIS oraz pracy dwóch pracowniach: kulinarnej i remontowo-budowlano-porządkowej zlokalizowanych przy ul. Przedwiośnie 3 w Gliwicach – Sośnicy. Projekt umożliwi animację życia społecznego i edukację zawodową dzielnicy, a … Czytaj dalej Lokalne Centrum Integracji i Usług Społecznych – projekt parafii św. Jacka w Gliwicach

Zsieciowane Zabrze

Od lipca 2021r. Stowarzyszenie MOST realizuje projekt „Zsieciowane Zabrze”. Celem projektu jest wzmocnienie potencjału społecznego dzięki stworzeniu platformy NGO oraz udrożnieniu kanałów komunikacyjnych, stworzeniu mapy zasobów upowszechnianych dla osób z niepełnosprawnościami. Ponadto celem jest zwiększenie zaangażowania społeczności skupionej wokół OzN przy wykorzystaniu m.in. potencjału jednostek organizacyjnych i innych służb miejskich oraz stworzenie platformy współpracy i … Czytaj dalej Zsieciowane Zabrze

Samodzielni!

Samodzielni! W dniu 1 maja 2021 r. Stowarzyszenie MOST wraz z partnerami: Lokalną Grupą Działania Wspólny Rozwój oraz Fundacją Profesjologia Aktywizacji Rynku Pracy rozpoczęło realizację projektu “Samodzielni!” o numerze POWR.01.02.01-24-0067/20. Projekt Samodzielni!, który uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Wiedza, Edukacja Rozwój będzie realizowany do końca marca 2023 r. Poniżej przedstawiamy ogólne informacje o projekcie. Wszystkie … Czytaj dalej Samodzielni!

„PAKIET NA START – 2”

Miasto Zabrze realizuje projekt pod nazwą „Pakiet na start – 2” Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy Działanie 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej Poddziałanie 7.3.3. Promocja samozatrudnienia – konkurs Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020(Europejski Fundusz Społeczny) Celem projektu „Pakiet na start – 2” jest rozwój przedsiębiorczości wśród osób powyżej … Czytaj dalej „PAKIET NA START – 2”

Centrum Aktywności Młodzieżowej

stopka

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.1. Aktywna integracja

Cel projektu:

Celem projektu jest zwiększenie poziomu aktywności społeczno-zawodowej społeczności młodych dorosłych zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez realizację Programu Aktywności Lokalnej w Katowicach skierowanego do 80 osób (44 K i 36 M) w wieku 18 – 30 lat poprzez realizację działań środowiskowych i zatrudnieniowych.

Czytaj dalej „Centrum Aktywności Młodzieżowej”
Reklama

Centrum Integracji Społecznej w Zabrzu

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego(Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego– Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne) Czas trwania: 2020-11-02– 2022-12-31 Partnerstwo:   Stowarzyszenia MOST we współpracy z Miastem Zabrze oraz Forum Organizacji Pozarządowych Działających na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Chorych i Ich Rodzin pod nazwą „RAZEM” Wartość projektu: Całkowita wartość projektu … Czytaj dalej Centrum Integracji Społecznej w Zabrzu

Klub Inicjatyw Lokalnych w Mysłowicach

stopka
Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 9.1. Aktywna integracja.

Cel projektu

Celem projektu jest realizacja działań Programów Aktywności Lokalnej na terenie 3 dzielnic śródmieścia: Centrum, Piasek, Stare Miasto ze szczególnym uwzględnieniem z uwzględnieniem działań opartych o samopomoc i wolontariat, działania organizacji pozarządowych i liderów lokalnych, działania środowiskowe, prozatrudnieniowe i edukacyjne.
W ramach projektu planuje się objęciem wsparcia 67 osób  zagrożonych wykluczeniem społecznym, które poprzez udział w planowanych działaniach włączą się w działania na rzecz Mysłowic  oraz zdobędą wiedzę i kwalifikacje niezbędne na rynku pracy.
Czytaj dalej „Klub Inicjatyw Lokalnych w Mysłowicach”

Z prawem na TY!

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji eksperckich 200 przedstawicieli i przedstawicielek organizacji pozarządowych działających na terenie województwa śląskiego i okolicznych gmin z zakresu stanowienia prawa, ze szczególnym uwzględnieniem prawa pracy, prawa gospodarczego, ekonomii i analizy finansowej. Dodatkowo każdy z uczestników projektu będzie miał możliwość rozwoju swoich umiejętności miękkich z zakresu: autoprezentacji, wystąpień publicznych, negocjacji, przygotowania … Czytaj dalej Z prawem na TY!